RODO

Zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych pacjentów jest NZOZ „Przychodnia Akademicka” , której siedziba znajduje się pod adresem:ul. Bielska 68, 43-400 Cieszyn
 • Dane osobowe pacjentów przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby zatrudnione lub współpracujące ze Spółką, trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem usług medycznych oraz zarządzaniem udzielanymi usługami medycznymi,
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pacjentów jest:
  • Ustawa z dnia 06 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2012 poz. 159).
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015.2069 ze zm.),
 1. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są przez osoby zatrudnione lub współpracujące z NZOZ „Przychodnia Akademicka”  oraz przez podmioty trzecie trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem usług medycznych oraz zarządzaniem udzielanymi usługami medycznymi,
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta ( tj. Dz.U. z 2012 r. , poz 159 z późni. zm.)
 • Pacjenci posiadają prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych (dotyczących osoby, której dane dotyczą),
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem świadczenia usług medycznych. Pacjent jest zobowiązany do podania danych, a w razie ich nie podania nie zostanie zrealizowana usługa medyczna;
 • Istnieje możliwość kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pod adresem: stanislawbochenek@wp.pl